INTRODUKCIA

Tu sa môžete voľne pozhovárať o svojich chovoch, pochváliť sa úspechami, zvlekmi, čo máte v chove nové, dohodnúť si schôdzky, obchody.

Moderátori: Sceptic, bebekexxx, thefox

Napísať odpoveď
Užívateľov profilový obrázok
Z0oMb3E
skúsený chovateľ
Príspevky: 1586
Dátum registrácie: 18. Januára 2009, 18:16
Bydlisko: Lipt. Osada
Kontaktovať užívateľa:
INTRODUKCIA

Príspevok od užívateľa Z0oMb3E » 28. Septembra 2009, 19:57

co na to hovorite?
ja pridavam zakon:
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
§ 7 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov


1. Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa
* reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce,
* sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov,
* odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť (ďalej len "invázne druhy").


2. Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.

3. Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobmi podľa odseku 7 a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu.

4. Orgán ochrany prírody nariadi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom sa vyskytujú invázne druhy, vykonať na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu, opatrenia na odstránenie inváznych druhov.

5. V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode a krajine môže orgán ochrany prírody vykonať na náklady pôvodcu šírenia inváznych druhov, ak je známy, inak na svoje náklady, odstránenie inváznych druhov sám. Ak takýmto konaním orgánu ochrany prírody vznikne vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) dotknutého pozemku škoda, vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku má nárok na náhradu škody podľa všeobecných predpisovo náhrade škody.

6. Na účel uvedený v odseku 5 orgán ochrany prírody a ním poverené osoby sú oprávnení vstupovať na cudzie pozemky na nevyhnutne potrebný čas po predchádzajúcom upozornení vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutého pozemku, ak sa nevyžaduje povolenie na vstup podľa osobitného predpisu. Pritom sú povinní dbať na to, aby užívanie týchto pozemkov bolo rušené čo najmenej a aby vstupom a činnosťami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný vstup na pozemok strpieť; tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

7. Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Okrem toho čo neviem, viem všetko! (Sokrates)


Napísať odpoveď